แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายการ หากพบความผิดปกติให้แจ้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.พะเยา ปี2565 (สุประวัติ ..ผู้ช่วยเลขาฯ ..โทร 2511)

อ่านเพิ่มเติม “แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)”

การจำแนกประเภทรายจ่าย และการจำแนกประเภทพัสดุ

เพื่อให้บุคลากรรพ.พะเยา และผู้สนใจ ทราบหลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทรายจ่าย และประเภทวัสดุ จึงขอนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและนำไปใช้ร่วมกัน

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา”

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด กระทรวง 64 (แยกตามประเด็น) สามารถดาวน์โหลด ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1VleY9lHJTR-KqBdNBo2BsCvrn6GEvP2d/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี 2564 โรงพยาบาลพะเยา

เรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ แผนปฏิบัติการของแต่ละประเด็น กลุ่มงานยุทธฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือในระบบ e-saraban และได้ส่งให้ทาง E-mail ของแต่ละท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

Download

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ โรงพยาบาลพะเยา ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา 5 ปี (2560- 2564) และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยาให้นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖3 นั้น                    

ในการนี้ จึงขอแจ้งแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ และกำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการฯ ที่เป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.xls , .xlsx) มายังอีเมล์ pyhosplan@gmail.com ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

แผนความต้องการครุภัณฑ์ รพ.พะเยา ปี 2564

โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)โดยกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาคำของบลงทุนด้วยเงินงบประมาณ และเพื่อให้การดำเนินการตามแผนครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน จึงขอรวบรวมแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ในการนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕๖๔ ลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้ โดยทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์ของหน่วยงานระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เสนอและพิจารณาเบื้องต้นผ่านหัวหน้าหน่วยงานตามลำดับและรวบรวมไฟล์ตามกลุ่มภารกิจ จัดส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ทาง E-mail : pyhosplan@gmail.com ภายใน วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  ซึ่งโรงพยาบาลพะเยาจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินและจัดลำดับความสำคัญของรายการ คำขอ เพื่อให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย หรือเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลต่อไป

*ท่านสามารถดูแผนความต้องการครุภัณฑ์ โรงพยาบาลพะเยา ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ประกอบ เพื่อทบทวนและปรับปรุงรายการ แล้วพิมพ์ข้อมูลรายการคำขอปี 2564 ลงในแบบฟอร์มที่แนบมา ส่งมาที่ E-mail : pyhosplan@gmail.com

** ประเภทวงเงินครุภัณฑ์การแพทย์ แบ่งเป็น
1. การแพทย์ > 1 ล้านบาท
2. การแพทย์ < 1 ล้านบาท
3. การแพทย์ < 1 แสนบาท

*** ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ใช้ spec และราคากลาง ICT

**** กรณีไม่มีครุภัณฑ์ในรายการ กบรส. (ตามไฟล์แนบ) หรือ ของ ICT ให้ระบุ”ราคาตลาด”
(ราคาตลาด หรือราคาท้องตลาด หมายถึง ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาตามท้องตลาด กรณีมีการจัดซื้อจริง พัสดุจะสืบราคาใหม่เพื่อกำหนดราคาให้เท่ากันในทุกรายการอีกครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence