ระบบตรวจสอบชื่อรายการพัสดุ รพ.พะเยา

จากโปรแกรมพัสดุ BMS Inventory (ครุภัณฑ์ วัสดุ งานจ้าง)

ใช้งานได้เฉพาะใน Intranet > http://192.168.1.55/inventory/public/item_search

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์ Pdf > Download

ไฟล์ Excel > Download