แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ปรับกลางปี)

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายการ หากพบความผิดปกติให้แจ้งคณะทำงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังพัสดุ รพ.พะเยา ปี 2566 (สุประวัติ ..คณะทำงาน.. โทร 2511)

1.บันทึกขออนุมัติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ปรับกลางปี) งบประมาณ 2566

2.แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

4. แผนงานจ้าง/เช่า

4.1 แนบท้าย 1 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น (สนับสนุน)

4.5 แนบท้าย 5 งานเช่า