แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายการ หากพบความผิดปกติให้แจ้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.พะเยา ปี2565 (สุประวัติ ..ผู้ช่วยเลขาฯ ..โทร 2511)

1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับปรุงแผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ2565

2.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ2565 (ฉบับปรับปรุง)

3.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)

4.1 เอกสารแนบ 1 จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น (สนับสนุน)