การจัดทำแผนปฏิบัติการแลังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพะเยา

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามทิศทาง ยุทธศาตร์ นโยบายและจุดเน้นสำคัญของทางโรงพยาบาล จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น ส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสำคัญ ของการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563    ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
  2. ให้กลุ่มงานต่างๆและคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้น ส่งแผนปฏิบัติการและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563  ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   ส่งเป็น Electronic file  มายัง E-mail : Pyhosplan@gmail.com
อ่านเพิ่มเติม “การจัดทำแผนปฏิบัติการแลังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพะเยา”

ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563”

เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ปี62

ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการได้รวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุขรพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2562 และมีการชี้แจงแนวทางการขออนุมัติดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงานในแบบรายงานผล ส่งทาง อีเมล์ pyhosplan@gmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ในทุกแผนงานและกิจกรรมให้เร่งรัดดำเนินการโดยทำบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการขออนุมัติดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม 2562 และส่งหลักฐานเบิกจ่ายที่การเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2562 (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรพ.พะเยาเมื่อ23 ก.ค.62 สรุปให้ส่งภายใน 15 กันยายน 2562) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนได้ ส่วนกิจกรรมที่มีกำหนดการจัดในเดือนกันยายน 2562 ให้ขออนุมัติดำเนินการภายในเดือน สิงหาคม 2562 เช่นกัน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Link ด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม “เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ปี62”

แผนความต้องการครุภัณฑ์ รพ.พะเยา ปี 2563-2565

ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการจะรวบรวมแผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปี2563 และกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาคำของบลงทุนด้วยเงินงบประมาณ และการเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ) ของเขตสุขภาพที่1

ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ระยะ 3 ปี ( ปี 2563 ถึง 2565 ) ลงในแบบฟอร์ม โดยเสนอและพิจารณาเบื้องต้นผ่านหัวหน้างานตามลำดับและรวบรวมไฟล์ตามกลุ่มภารกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ ส่งทาง อีเมล์ pyhosplan@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม “แผนความต้องการครุภัณฑ์ รพ.พะเยา ปี 2563-2565”

ตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ ระดับจังหวัด ครั้งที่1/62 วันที่ 26 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุม7B ศูนย์การแพทยศาสตร์ชั้นคลีนิก อ่านเพิ่มเติม “ตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ ระดับจังหวัด ครั้งที่1/62 วันที่ 26 มีนาคม 2562”

สรุปการประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม “สรุปการประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562”

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และสรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ2562

 

อ่านเพิ่มเติม “แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และสรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ2562”

แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ  กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลพะเยา ได้รวบรวมแผนปฏิบัติการและสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา ตามแหล่งงบประมาณรายยุทธศาสตร์จำนวน ๓๕  แผนงาน  และขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้  ขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ให้ทุกกลุ่มภารกิจ/ กลุ่มงาน  เป็นรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF  File)  เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม “แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562”

(ร่าง)แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562

Download

ขออนุญาตเรียนแจ้งทุกภารกิจและกลุ่มงานทราบ
ขณะนี้แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2562 (หมวดโครงการ) อยู่ระหว่างดำเนินการรวมเล่มเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติใช้แผน (รายละเอียดดังไฟล์แผนfinal ตาม4ยุทธศาสตร์แนบท้าย) 🍥ช่วงรออนุมัติแผนฯกลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอแจ้งทุกกลุ่มงานเตรียมทำโครงการรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการ หรือการจัดงานต่างๆ ไว้ก่อน(ตามขั้นตอนดำเนินงานและแบบฟอร์มโครงการแนบท้ายนี้)เพื่อจะได้เตรียมดำเนินการกลั่นกรองโครงการและเสนอตามลำดับต่อไปค่ะ 🍥การส่งโครงการขอรบกวนส่งเป็นไฟล์ทางemail เพื่อใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงก่อนพิมพ์เสนอนะคะ

ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงฯ และกำหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ2562 ประชุมผ่าน VDO Confernce  วันที่20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงฯ และกำหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562”