แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา

แผนฉบับปรับปรุง (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ 2565) << คลิ๊ก

โรงพยาบาลพะเยาได้รับอนุมัติให้ปรับแผนรับจ่ายเงินบำรุงและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ตามบันทึกข้อความที่ พย ๐๐๓๓.๒๐๒/๑๕๒๔ ลว.๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ จึงขอให้งดใช้แผนฉบับเดิม..

—————————————————————-

แผนฉบับเดิม (ที่ยกเลิกใช้งาน)

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2565

1.แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

3.แผนงานจ้าง จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษา