แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2565

1.แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2.แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

3.แผนงานจ้าง จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษา