นำเสนอแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566-2568

ด่วน !! ขยายเวลาส่งจาก 9 มิย. เป็น 22 มิย. 2565

ขั้นตอนจัดทำแผนคำขอครุภัณฑ์

1. ตรวจสอบรายการ จากข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ รพ.พะเยา (กรณีต้องการขอทดแทน) โดยใช้ชื่อ / ราคา ที่อ้างอิงจากบัญชีราคากลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.กรอกข้อมูลรายการที่ต้องการได้รับสนับสนุน ในแบบฟอร์ม 1

(1 ไฟล์ / 1 รายการ , หรืออาจทำเป็นไฟล์เดียว แต่ต่อกันจนครบทุกรายการก็ได้)

3.นำข้อมูลทุกรายการ มารวมกรอกในแบบฟอร์ม 2

4.รวบรวมส่ง mail ถึง pyhosplan@gmail.com ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 22 มิถุนายน 2565

เอกสารเพิ่มเติม…..

1. การระบุ “ประเภทครุภัณฑ์”

1.การแพทย์วินิจฉัย(Dx)

2.การแพทย์วินิจฉัยและรักษา(DxRx)

3.การแพทย์รักษา(Rx)

4.การแพทย์ช่วยชีวิต(Life)

5.การแพทย์สนับสนุน(Sup)

6.การแพทย์ทั่วไป(บัญชีนวัตกรรม)(inno-Med)

7.ยูนิตทำฟัน(Dent)

8.ยูนิตทำฟัน(บัญชีนวัตกรรม)(inno-Dent)

9.ยานพาหนะและขนส่ง(Car)

10.รถพยาบาล(Amb)

11.รถพยาบาล(บัญชีนวัตกรรม)(inno-Amb)

12.คอมพิวเตอร์(Com)

13.CCTV

14.สำนักงาน(Off)

15.งานบ้านงานครัว(Home)

16.วิทยาศาสตร์(Sci)

17.อื่นๆ

2. การระบุ “ประเภทการขอ”

-ขอใหม่ (ไม่เคยมีครุภัณฑ์ชื่อเดียวกันนี้ในหน่วยงาน)

-ขอเพิ่ม (เคยมีครุภัณฑ์ชื่อเดียวกันนี้ในหน่วยงาน แต่ขอเพิ่มจำนวน)

-ขอทดแทน (เคยมีครุภัณฑ์ชื่อเดียวกันนี้ในหน่วยงาน และอายุการใช้งานเกิน 5 ปี / ชำรุด)