ชี้แจง จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ ปีงบประมาณ2562

ไฟล์เอกสารใช้ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา  ปีงบประมาณ 2562   วันที่ 11 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม “ชี้แจง จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ ปีงบประมาณ2562”