ชี้แจง จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ ปีงบประมาณ2562

ไฟล์เอกสารใช้ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา  ปีงบประมาณ 2562   วันที่ 11 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม “ชี้แจง จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ ปีงบประมาณ2562”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลพะเยา 5ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้จะเป็นกรอบสำหรับการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดโดยนำกลยุทธ์ ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง แนวทางและมาตรการการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) รวมทั้งอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยให้การพัฒนาโรงพยาบาลมีความสอดคล้องบูรณาการ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญ ต่อความสำเร็จขององค์กร (Alignment and Focused) ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลพะเยา 5ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)”