เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ปี62

ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการได้รวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุขรพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2562 และมีการชี้แจงแนวทางการขออนุมัติดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงานในแบบรายงานผล ส่งทาง อีเมล์ pyhosplan@gmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ในทุกแผนงานและกิจกรรมให้เร่งรัดดำเนินการโดยทำบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการขออนุมัติดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม 2562 และส่งหลักฐานเบิกจ่ายที่การเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2562 (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรพ.พะเยาเมื่อ23 ก.ค.62 สรุปให้ส่งภายใน 15 กันยายน 2562) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนได้ ส่วนกิจกรรมที่มีกำหนดการจัดในเดือนกันยายน 2562 ให้ขออนุมัติดำเนินการภายในเดือน สิงหาคม 2562 เช่นกัน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Link ด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม “เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ปี62”

แผนความต้องการครุภัณฑ์ รพ.พะเยา ปี 2563-2565

ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการจะรวบรวมแผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปี2563 และกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาคำของบลงทุนด้วยเงินงบประมาณ และการเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ) ของเขตสุขภาพที่1

ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ระยะ 3 ปี ( ปี 2563 ถึง 2565 ) ลงในแบบฟอร์ม โดยเสนอและพิจารณาเบื้องต้นผ่านหัวหน้างานตามลำดับและรวบรวมไฟล์ตามกลุ่มภารกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ ส่งทาง อีเมล์ pyhosplan@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม “แผนความต้องการครุภัณฑ์ รพ.พะเยา ปี 2563-2565”

ตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ ระดับจังหวัด ครั้งที่1/62 วันที่ 26 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุม7B ศูนย์การแพทยศาสตร์ชั้นคลีนิก อ่านเพิ่มเติม “ตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ ระดับจังหวัด ครั้งที่1/62 วันที่ 26 มีนาคม 2562”

สรุปการประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม “สรุปการประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562”

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และสรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ2562

 

อ่านเพิ่มเติม “แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และสรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ2562”

แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ  กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลพะเยา ได้รวบรวมแผนปฏิบัติการและสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา ตามแหล่งงบประมาณรายยุทธศาสตร์จำนวน ๓๕  แผนงาน  และขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้  ขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ให้ทุกกลุ่มภารกิจ/ กลุ่มงาน  เป็นรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF  File)  เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม “แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562”

(ร่าง)แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562

Download

ขออนุญาตเรียนแจ้งทุกภารกิจและกลุ่มงานทราบ
ขณะนี้แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2562 (หมวดโครงการ) อยู่ระหว่างดำเนินการรวมเล่มเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติใช้แผน (รายละเอียดดังไฟล์แผนfinal ตาม4ยุทธศาสตร์แนบท้าย) 🍥ช่วงรออนุมัติแผนฯกลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอแจ้งทุกกลุ่มงานเตรียมทำโครงการรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการ หรือการจัดงานต่างๆ ไว้ก่อน(ตามขั้นตอนดำเนินงานและแบบฟอร์มโครงการแนบท้ายนี้)เพื่อจะได้เตรียมดำเนินการกลั่นกรองโครงการและเสนอตามลำดับต่อไปค่ะ 🍥การส่งโครงการขอรบกวนส่งเป็นไฟล์ทางemail เพื่อใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงก่อนพิมพ์เสนอนะคะ

ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงฯ และกำหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ2562 ประชุมผ่าน VDO Confernce  วันที่20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงฯ และกำหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562”

เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ2562

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1  เชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อชี้แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  มีเอกสารในการประชุม ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ2562”

การมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561

  • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3364/2561  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
  • แบบรายงานการปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
  • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4736/2561  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561  เรื่อง การแก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม “การมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561”