เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ2562

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1  เชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อชี้แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  มีเอกสารในการประชุม ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ2562”

การมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561

  • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3364/2561  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
  • แบบรายงานการปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
  • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4736/2561  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561  เรื่อง การแก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม “การมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561”

แนวทางและแบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัด

สรุปประชุมการนำเสนอมาตรการและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2562 โรงพยาบาลพะเยา

เอกสารสรุปประชุม “นำเสนอมาตรการและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลพะเยา ” วันที่25และ30 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม “สรุปประชุมการนำเสนอมาตรการและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2562 โรงพยาบาลพะเยา”

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายการครุภัณฑ์ซึ่งบัญชีครุภัณฑ์เดิม ได้จัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้ราคาครุภัณฑ์บำงรายการไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น คณะทำงานพิจารณารายละเอียด งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ในคำของบประมำณรายจ่ายประจำปีและแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ จึงได้พิจารณาปรับปรุงบัญชีรายการครุภัณฑ์ของกองบริหารการสาธารณสุขให้มีความเป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสมทั้งด้านรายละเอียดของรายการ และราคา โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้แทน
service plan 19 สาขา และนอกสาขา service plan ร่วมทบทวนบัญชีรายการครุภัณฑ์ให้มีความเป็นปัจจุบันและมีรายการครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งได้นำรายการครุภัณฑ์บางรายการ จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณบรรจุในบัญชีครุภัณฑ์ของกองบริหารการสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการใช้งานและจัดทำเป็นเล่ม “บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ขึ้น อ่านเพิ่มเติม “บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

ประชุมนำเสนอแผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์ใช้ประกอบการประชุมนำเสนอแผนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา  ปีงบประมาณ 2562   วันที่ 25และ 30 ตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม “ประชุมนำเสนอแผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2562”

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปี 2562

กลุ่มงานพัสดุ / กลุ่มงานทันตกรรม / กลุ่มงานสารสนเทศ / กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด / กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปี 2562”

ชี้แจง จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ ปีงบประมาณ2562

ไฟล์เอกสารใช้ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา  ปีงบประมาณ 2562   วันที่ 11 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม “ชี้แจง จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการ ปีงบประมาณ2562”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลพะเยา 5ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้จะเป็นกรอบสำหรับการพัฒนาหน่วยงานในสังกัดโดยนำกลยุทธ์ ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง แนวทางและมาตรการการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) รวมทั้งอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยให้การพัฒนาโรงพยาบาลมีความสอดคล้องบูรณาการ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญ ต่อความสำเร็จขององค์กร (Alignment and Focused) ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาลพะเยา 5ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)”