ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion Prevention & Protection Excellence

1.ประเด็นการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก (Maternal and Child Health: MCH )

2.ประเด็นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

3.ประเด็นการพัฒนาองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ health literate organization (HLO)

4.งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมโรงพยาบาล

5.งาน 5 ส. ประเด็น GREEN&CLEAN Hospital

6.งานสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย  บูรณาการพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้รับบริการตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

7.เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย

8.งานโภชนาการและโภชนบำบัด 

9.งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

10.งานพระสงฆ์  

11.งานวัยเรียน