ประชุมนำเสนอแผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์ใช้ประกอบการประชุมนำเสนอแผนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา  ปีงบประมาณ 2562   วันที่ 25และ 30 ตุลาคม 2561


รวมไฟล์นำเสนอแผนงานตามนโยบายและแผนงานโครงการ  รพ.พะเยา ปีงบประมาณ2562
ประเด็นที่เป็นจุดเน้น 13 ประเด็น
ส่งไฟล์แผนปฎิบัติการ (Excel)
ส่งไฟล์นำเสนอ (ppt file)
ส่งรายชื่อคณะกรรมการ
1 การป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาวัณโรค (TB) ส่งแล้ว
2 การพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก (MCH) ส่งแล้ว
3 การพัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs/CKD/STROKE/STEMI) ส่งแล้ว
4 การพัฒนาระบบบริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) ส่งแล้ว ส่งแล้ว
5 การพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  (ECS/ Fast Track) ส่งแล้ว
6 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ(Primary Care  Cluster) ส่งแล้ว
7 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก(OPD) ส่งแล้ว
8 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบริการผู้ป่วยใน(IPD) ส่งแล้ว
9 การพัฒนาองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy Organization :HLO) ส่งแล้ว
10 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (HA_IT) Digital Transformation
11 การวางแผนและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Tranformation) ส่งแล้ว
12 การวางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุ
13 การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ส่งแล้ว
ประเด็น PA  (ที่ไม่อยู่ใน 13 ประเด็นสำคัญของรพ.)
ส่งไฟล์แผนปฎิบัติการ (Excel)
ส่งไฟล์นำเสนอ (ppt file)
ส่งรายชื่อคณะกรรมการ
1 Green & Clean  Hospital ส่งแล้ว
2 ยาเสพติด

ใส่ความเห็น