การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ โรงพยาบาลพะเยา ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา 5 ปี (2560- 2564) และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยาให้นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖3 นั้น                    

ในการนี้ จึงขอแจ้งแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ และกำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการฯ ที่เป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.xls , .xlsx) มายังอีเมล์ pyhosplan@gmail.com ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป