แผนความต้องการครุภัณฑ์ รพ.พะเยา ปี 2564

โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)โดยกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาคำของบลงทุนด้วยเงินงบประมาณ และเพื่อให้การดำเนินการตามแผนครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน จึงขอรวบรวมแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ในการนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕๖๔ ลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้ โดยทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์ของหน่วยงานระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เสนอและพิจารณาเบื้องต้นผ่านหัวหน้าหน่วยงานตามลำดับและรวบรวมไฟล์ตามกลุ่มภารกิจ จัดส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ทาง E-mail : pyhosplan@gmail.com ภายใน วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  ซึ่งโรงพยาบาลพะเยาจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินและจัดลำดับความสำคัญของรายการ คำขอ เพื่อให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย หรือเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลต่อไป

*ท่านสามารถดูแผนความต้องการครุภัณฑ์ โรงพยาบาลพะเยา ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ประกอบ เพื่อทบทวนและปรับปรุงรายการ แล้วพิมพ์ข้อมูลรายการคำขอปี 2564 ลงในแบบฟอร์มที่แนบมา ส่งมาที่ E-mail : pyhosplan@gmail.com

** ประเภทวงเงินครุภัณฑ์การแพทย์ แบ่งเป็น
1. การแพทย์ > 1 ล้านบาท
2. การแพทย์ < 1 ล้านบาท
3. การแพทย์ < 1 แสนบาท

*** ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ใช้ spec และราคากลาง ICT

**** กรณีไม่มีครุภัณฑ์ในรายการ กบรส. (ตามไฟล์แนบ) หรือ ของ ICT ให้ระบุ”ราคาตลาด”
(ราคาตลาด หรือราคาท้องตลาด หมายถึง ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาตามท้องตลาด กรณีมีการจัดซื้อจริง พัสดุจะสืบราคาใหม่เพื่อกำหนดราคาให้เท่ากันในทุกรายการอีกครั้ง)