แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

  1. ปก คำนำ บันทึกข้อความเผยแพร่แผน
  2. กรอบแนวทางจัดทำแผน ปี 63
  3. สรุปภาพรวมแผนและงบประมาณ63
  4. แผนรายยุทธศาสตร์
  5. ภาคผนวก
  6. แบบฟอร์มต่าง ๆ