สรุปการประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปการประชุม
“กำกับติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562”

วัน พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 7 B ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
เวลา 13.3๐ – 16.00 น.

download