แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และสรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ2562

 

-แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการและโครงการ

-สรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ                (โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน)  รพ.พะเยา   ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด