แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ  กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลพะเยา ได้รวบรวมแผนปฏิบัติการและสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา ตามแหล่งงบประมาณรายยุทธศาสตร์จำนวน ๓๕  แผนงาน  และขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้  ขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ให้ทุกกลุ่มภารกิจ/ กลุ่มงาน  เป็นรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF  File)  เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ

รูปเล่มแผนปฏิบัติการและงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ รพ.พะเยา ปีงบ2562 (แยกตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธ์)

ดาวน์โหลด