(ร่าง)แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562

Download

ขออนุญาตเรียนแจ้งทุกภารกิจและกลุ่มงานทราบ
ขณะนี้แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2562 (หมวดโครงการ) อยู่ระหว่างดำเนินการรวมเล่มเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติใช้แผน (รายละเอียดดังไฟล์แผนfinal ตาม4ยุทธศาสตร์แนบท้าย) 🍥ช่วงรออนุมัติแผนฯกลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอแจ้งทุกกลุ่มงานเตรียมทำโครงการรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการ หรือการจัดงานต่างๆ ไว้ก่อน(ตามขั้นตอนดำเนินงานและแบบฟอร์มโครงการแนบท้ายนี้)เพื่อจะได้เตรียมดำเนินการกลั่นกรองโครงการและเสนอตามลำดับต่อไปค่ะ 🍥การส่งโครงการขอรบกวนส่งเป็นไฟล์ทางemail เพื่อใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงก่อนพิมพ์เสนอนะคะ