การมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561

  • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3364/2561  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
  • แบบรายงานการปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
  • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4736/2561  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561  เรื่อง การแก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสาร