แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ปรับกลางปี)

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายการ หากพบความผิดปกติให้แจ้งคณะทำงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังพัสดุ รพ.พะเยา ปี 2566 (สุประวัติ ..คณะทำงาน.. โทร 2511)

อ่านเพิ่มเติม “แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ปรับกลางปี)”