แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)

1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับปรุงแผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ2565

2.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ2565 (ฉบับปรับปรุง)

-วัสดุสำนักงาน

-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-วัสดุงานบ้านงานครัว

-วัสดุก่อสร้างและประปา

-วัสดุเครื่องแต่งกาย

-วัสดุคอมพิวเตอร์