ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงฯ และกำหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ2562 ประชุมผ่าน VDO Confernce  วันที่20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “ไฟล์แนวทางและตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงฯ และกำหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562”

เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ2562

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1  เชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อชี้แจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  มีเอกสารในการประชุม ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ2562”

การมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561

  • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3364/2561  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
  • แบบรายงานการปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
  • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4736/2561  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561  เรื่อง การแก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม “การมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561”

แนวทางและแบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของหน่วยงานในสังกัด

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายการครุภัณฑ์ซึ่งบัญชีครุภัณฑ์เดิม ได้จัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้ราคาครุภัณฑ์บำงรายการไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น คณะทำงานพิจารณารายละเอียด งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ในคำของบประมำณรายจ่ายประจำปีและแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ จึงได้พิจารณาปรับปรุงบัญชีรายการครุภัณฑ์ของกองบริหารการสาธารณสุขให้มีความเป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสมทั้งด้านรายละเอียดของรายการ และราคา โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้แทน
service plan 19 สาขา และนอกสาขา service plan ร่วมทบทวนบัญชีรายการครุภัณฑ์ให้มีความเป็นปัจจุบันและมีรายการครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งได้นำรายการครุภัณฑ์บางรายการ จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณบรรจุในบัญชีครุภัณฑ์ของกองบริหารการสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการใช้งานและจัดทำเป็นเล่ม “บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ขึ้น อ่านเพิ่มเติม “บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”