แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี 2564 โรงพยาบาลพะเยา

เรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ แผนปฏิบัติการของแต่ละประเด็น กลุ่มงานยุทธฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือในระบบ e-saraban และได้ส่งให้ทาง E-mail ของแต่ละท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

Download

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ โรงพยาบาลพะเยา ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา 5 ปี (2560- 2564) และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยาให้นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖3 นั้น                    

อ่านเพิ่มเติม “การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

 1. ปก คำนำ บันทึกข้อความเผยแพร่แผน
 2. กรอบแนวทางจัดทำแผน ปี 63
 3. สรุปภาพรวมแผนและงบประมาณ63
 4. แผนรายยุทธศาสตร์
 5. ภาคผนวก
 6. แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดทำแผนปฏิบัติการแลังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพะเยา

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามทิศทาง ยุทธศาตร์ นโยบายและจุดเน้นสำคัญของทางโรงพยาบาล จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น ส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสำคัญ ของการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563    ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 2. ให้กลุ่มงานต่างๆและคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้น ส่งแผนปฏิบัติการและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563  ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   ส่งเป็น Electronic file  มายัง E-mail : Pyhosplan@gmail.com
อ่านเพิ่มเติม “การจัดทำแผนปฏิบัติการแลังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพะเยา”

ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563”

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และสรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ2562

 

อ่านเพิ่มเติม “แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และสรุปรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ2562”

แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการ  กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลพะเยา ได้รวบรวมแผนปฏิบัติการและสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา ตามแหล่งงบประมาณรายยุทธศาสตร์จำนวน ๓๕  แผนงาน  และขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้  ขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ให้ทุกกลุ่มภารกิจ/ กลุ่มงาน  เป็นรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF  File)  เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม “แผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562”

(ร่าง)แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562

Download

ขออนุญาตเรียนแจ้งทุกภารกิจและกลุ่มงานทราบ
ขณะนี้แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2562 (หมวดโครงการ) อยู่ระหว่างดำเนินการรวมเล่มเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนุมัติใช้แผน (รายละเอียดดังไฟล์แผนfinal ตาม4ยุทธศาสตร์แนบท้าย) 🍥ช่วงรออนุมัติแผนฯกลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอแจ้งทุกกลุ่มงานเตรียมทำโครงการรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการ หรือการจัดงานต่างๆ ไว้ก่อน(ตามขั้นตอนดำเนินงานและแบบฟอร์มโครงการแนบท้ายนี้)เพื่อจะได้เตรียมดำเนินการกลั่นกรองโครงการและเสนอตามลำดับต่อไปค่ะ 🍥การส่งโครงการขอรบกวนส่งเป็นไฟล์ทางemail เพื่อใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงก่อนพิมพ์เสนอนะคะ

การมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561

 • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3364/2561  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 • แบบรายงานการปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
 • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4736/2561  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561  เรื่อง การแก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม “การมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2561”