แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ปรับกลางปี)

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายการ หากพบความผิดปกติให้แจ้งคณะทำงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและบริหารคลังพัสดุ รพ.พะเยา ปี 2566 (สุประวัติ ..คณะทำงาน.. โทร 2511)

อ่านเพิ่มเติม “แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (ปรับกลางปี)”

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายการ หากพบความผิดปกติให้แจ้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.พะเยา ปี 2566 (สุประวัติ ..ผู้ช่วยเลขาฯ ..โทร 2511)

อ่านเพิ่มเติม “แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566”

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายการ หากพบความผิดปกติให้แจ้งคณะกรรมการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.พะเยา ปี2565 (สุประวัติ ..ผู้ช่วยเลขาฯ ..โทร 2511)

อ่านเพิ่มเติม “แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)”

การจำแนกประเภทรายจ่าย และการจำแนกประเภทพัสดุ

เพื่อให้บุคลากรรพ.พะเยา และผู้สนใจ ทราบหลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทรายจ่าย และประเภทวัสดุ จึงขอนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและนำไปใช้ร่วมกัน

อ้างอิง.. https://www.bb.go.th//circular-detail.php?mid=227&id=5555

อ้างอิง.. https://www.bb.go.th//circular-detail.php?mid=227&id=7436

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา”

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปี 2562

กลุ่มงานพัสดุ / กลุ่มงานทันตกรรม / กลุ่มงานสารสนเทศ / กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด / กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปี 2562”