ระบบตรวจสอบชื่อรายการพัสดุ รพ.พะเยา

จากโปรแกรมพัสดุ BMS Inventory (ครุภัณฑ์ วัสดุ งานจ้าง)

ใช้งานได้เฉพาะใน Intranet > http://192.168.1.55/inventory/public/item_search

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์ Pdf > Download

ไฟล์ Excel > Download

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด กระทรวง 64 (แยกตามประเด็น) สามารถดาวน์โหลด ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1VleY9lHJTR-KqBdNBo2BsCvrn6GEvP2d/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี 2564 โรงพยาบาลพะเยา

เรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ แผนปฏิบัติการของแต่ละประเด็น กลุ่มงานยุทธฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือในระบบ e-saraban และได้ส่งให้ทาง E-mail ของแต่ละท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ2563

**หมายเหตุ โครงการนี้ใช้สำหรับกิจกรรมประชุมที่มีในแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา 2563 เท่านั้น

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

 1. ปก คำนำ บันทึกข้อความเผยแพร่แผน
 2. กรอบแนวทางจัดทำแผน ปี 63
 3. สรุปภาพรวมแผนและงบประมาณ63
 4. แผนรายยุทธศาสตร์
 5. ภาคผนวก
 6. แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดทำแผนปฏิบัติการแลังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพะเยา

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามทิศทาง ยุทธศาตร์ นโยบายและจุดเน้นสำคัญของทางโรงพยาบาล จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น ส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสำคัญ ของการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563    ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 2. ให้กลุ่มงานต่างๆและคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้น ส่งแผนปฏิบัติการและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563  ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   ส่งเป็น Electronic file  มายัง E-mail : Pyhosplan@gmail.com
อ่านเพิ่มเติม “การจัดทำแผนปฏิบัติการแลังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพะเยา”