นำเสนอแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566-2568

คำอธิบาย..

  1. การระบุ “ประเภทครุภัณฑ์

1.การแพทย์วินิจฉัย(Dx)

2.การแพทย์วินิจฉัยและรักษา(DxRx)

3.การแพทย์รักษา(Rx)

4.การแพทย์ช่วยชีวิต(Life)

5.การแพทย์สนับสนุน(Sup)

6.การแพทย์ทั่วไป(บัญชีนวัตกรรม)(inno-Med)

7.ยูนิตทำฟัน(Dent)

8.ยูนิตทำฟัน(บัญชีนวัตกรรม)(inno-Dent)

9.ยานพาหนะและขนส่ง(Car)

10.รถพยาบาล(Amb)

11.รถพยาบาล(บัญชีนวัตกรรม)(inno-Amb)

12.คอมพิวเตอร์(Com)

13.CCTV

14.สำนักงาน(Off)

15.งานบ้านงานครัว(Home)

16.วิทยาศาสตร์(Sci)

17.อื่นๆ

2. การระบุ “ประเภทการขอ

-ขอใหม่ (ไม่เคยมีครุภัณฑ์ชื่อเดียวกันนี้ในหน่วยงาน)

-ขอเพิ่ม (เคยมีครุภัณฑ์ชื่อเดียวกันนี้ในหน่วยงาน แต่ขอเพิ่มจำนวน)

-ขอทดแทน (เคยมีครุภัณฑ์ชื่อเดียวกันนี้ในหน่วยงาน และอายุการใช้งานเกิน 5 ปี / ชำรุด)

การจำแนกประเภทรายจ่าย และการจำแนกประเภทพัสดุ

เพื่อให้บุคลากรรพ.พะเยา และผู้สนใจ ทราบหลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทรายจ่าย และประเภทวัสดุ จึงขอนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและนำไปใช้ร่วมกัน

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา”

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด กระทรวง 64 (แยกตามประเด็น) สามารถดาวน์โหลด ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1VleY9lHJTR-KqBdNBo2BsCvrn6GEvP2d/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี 2564 โรงพยาบาลพะเยา

เรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ แผนปฏิบัติการของแต่ละประเด็น กลุ่มงานยุทธฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือในระบบ e-saraban และได้ส่งให้ทาง E-mail ของแต่ละท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ2563

**หมายเหตุ โครงการนี้ใช้สำหรับกิจกรรมประชุมที่มีในแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา 2563 เท่านั้น

ดาวน์โหลด