การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ โรงพยาบาลพะเยา ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา 5 ปี (2560- 2564) และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยาให้นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพะเยา ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖3 นั้น                    

ในการนี้ จึงขอแจ้งแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ และกำหนดให้ทุกหน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการฯ ที่เป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.xls , .xlsx) มายังอีเมล์ pyhosplan@gmail.com ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

แผนความต้องการครุภัณฑ์ รพ.พะเยา ปี 2564

โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)โดยกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาคำของบลงทุนด้วยเงินงบประมาณ และเพื่อให้การดำเนินการตามแผนครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน จึงขอรวบรวมแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ในการนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕๖๔ ลงในแบบฟอร์มที่แนบมานี้ โดยทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์ของหน่วยงานระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เสนอและพิจารณาเบื้องต้นผ่านหัวหน้าหน่วยงานตามลำดับและรวบรวมไฟล์ตามกลุ่มภารกิจ จัดส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ทาง E-mail : pyhosplan@gmail.com ภายใน วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  ซึ่งโรงพยาบาลพะเยาจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินและจัดลำดับความสำคัญของรายการ คำขอ เพื่อให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย หรือเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลต่อไป

*ท่านสามารถดูแผนความต้องการครุภัณฑ์ โรงพยาบาลพะเยา ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ประกอบ เพื่อทบทวนและปรับปรุงรายการ แล้วพิมพ์ข้อมูลรายการคำขอปี 2564 ลงในแบบฟอร์มที่แนบมา ส่งมาที่ E-mail : pyhosplan@gmail.com

** ประเภทวงเงินครุภัณฑ์การแพทย์ แบ่งเป็น
1. การแพทย์ > 1 ล้านบาท
2. การแพทย์ < 1 ล้านบาท
3. การแพทย์ < 1 แสนบาท

*** ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ใช้ spec และราคากลาง ICT

**** กรณีไม่มีครุภัณฑ์ในรายการ กบรส. (ตามไฟล์แนบ) หรือ ของ ICT ให้ระบุ”ราคาตลาด”
(ราคาตลาด หรือราคาท้องตลาด หมายถึง ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาตามท้องตลาด กรณีมีการจัดซื้อจริง พัสดุจะสืบราคาใหม่เพื่อกำหนดราคาให้เท่ากันในทุกรายการอีกครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ2563

**หมายเหตุ โครงการนี้ใช้สำหรับกิจกรรมประชุมที่มีในแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา 2563 เท่านั้น

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

 1. ปก คำนำ บันทึกข้อความเผยแพร่แผน
 2. กรอบแนวทางจัดทำแผน ปี 63
 3. สรุปภาพรวมแผนและงบประมาณ63
 4. แผนรายยุทธศาสตร์
 5. ภาคผนวก
 6. แบบฟอร์มต่าง ๆ

การจัดทำแผนปฏิบัติการแลังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพะเยา

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามทิศทาง ยุทธศาตร์ นโยบายและจุดเน้นสำคัญของทางโรงพยาบาล จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

 1. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น ส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสำคัญ ของการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563    ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 2. ให้กลุ่มงานต่างๆและคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้น ส่งแผนปฏิบัติการและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563  ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   ส่งเป็น Electronic file  มายัง E-mail : Pyhosplan@gmail.com
อ่านเพิ่มเติม “การจัดทำแผนปฏิบัติการแลังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลพะเยา”

ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563”

ตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ ระดับจังหวัด ครั้งที่1/62 วันที่ 26 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุม7B ศูนย์การแพทยศาสตร์ชั้นคลีนิก อ่านเพิ่มเติม “ตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ ระดับจังหวัด ครั้งที่1/62 วันที่ 26 มีนาคม 2562”