นำเสนอแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566-2568

คำอธิบาย..

  1. การระบุ “ประเภทครุภัณฑ์

1.การแพทย์วินิจฉัย(Dx)

2.การแพทย์วินิจฉัยและรักษา(DxRx)

3.การแพทย์รักษา(Rx)

4.การแพทย์ช่วยชีวิต(Life)

5.การแพทย์สนับสนุน(Sup)

6.การแพทย์ทั่วไป(บัญชีนวัตกรรม)(inno-Med)

7.ยูนิตทำฟัน(Dent)

8.ยูนิตทำฟัน(บัญชีนวัตกรรม)(inno-Dent)

9.ยานพาหนะและขนส่ง(Car)

10.รถพยาบาล(Amb)

11.รถพยาบาล(บัญชีนวัตกรรม)(inno-Amb)

12.คอมพิวเตอร์(Com)

13.CCTV

14.สำนักงาน(Off)

15.งานบ้านงานครัว(Home)

16.วิทยาศาสตร์(Sci)

17.อื่นๆ

2. การระบุ “ประเภทการขอ

-ขอใหม่ (ไม่เคยมีครุภัณฑ์ชื่อเดียวกันนี้ในหน่วยงาน)

-ขอเพิ่ม (เคยมีครุภัณฑ์ชื่อเดียวกันนี้ในหน่วยงาน แต่ขอเพิ่มจำนวน)

-ขอทดแทน (เคยมีครุภัณฑ์ชื่อเดียวกันนี้ในหน่วยงาน และอายุการใช้งานเกิน 5 ปี / ชำรุด)

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)

1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับปรุงแผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ2565

2.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ2565 (ฉบับปรับปรุง)

-วัสดุสำนักงาน

-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-วัสดุงานบ้านงานครัว

-วัสดุก่อสร้างและประปา

-วัสดุเครื่องแต่งกาย

-วัสดุคอมพิวเตอร์

การจำแนกประเภทรายจ่าย และการจำแนกประเภทพัสดุ

เพื่อให้บุคลากรรพ.พะเยา และผู้สนใจ ทราบหลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทรายจ่าย และประเภทวัสดุ จึงขอนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและนำไปใช้ร่วมกัน

แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา

อ่านเพิ่มเติม “แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลพะเยา”

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด กระทรวง 64 (แยกตามประเด็น) สามารถดาวน์โหลด ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1VleY9lHJTR-KqBdNBo2BsCvrn6GEvP2d/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี 2564 โรงพยาบาลพะเยา

เรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ แผนปฏิบัติการของแต่ละประเด็น กลุ่มงานยุทธฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือในระบบ e-saraban และได้ส่งให้ทาง E-mail ของแต่ละท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

Download

เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ปี62

ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการได้รวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุขรพ.พะเยา ปีงบประมาณ 2562 และมีการชี้แจงแนวทางการขออนุมัติดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงานในแบบรายงานผล ส่งทาง อีเมล์ pyhosplan@gmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ในทุกแผนงานและกิจกรรมให้เร่งรัดดำเนินการโดยทำบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการขออนุมัติดำเนินงานภายในเดือนสิงหาคม 2562 และส่งหลักฐานเบิกจ่ายที่การเงินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2562 (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรพ.พะเยาเมื่อ23 ก.ค.62 สรุปให้ส่งภายใน 15 กันยายน 2562) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนได้ ส่วนกิจกรรมที่มีกำหนดการจัดในเดือนกันยายน 2562 ให้ขออนุมัติดำเนินการภายในเดือน สิงหาคม 2562 เช่นกัน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Link ด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม “เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ปี62”

แผนความต้องการครุภัณฑ์ รพ.พะเยา ปี 2563-2565

ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการจะรวบรวมแผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปี2563 และกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาคำของบลงทุนด้วยเงินงบประมาณ และการเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ) ของเขตสุขภาพที่1

ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ระยะ 3 ปี ( ปี 2563 ถึง 2565 ) ลงในแบบฟอร์ม โดยเสนอและพิจารณาเบื้องต้นผ่านหัวหน้างานตามลำดับและรวบรวมไฟล์ตามกลุ่มภารกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ ส่งทาง อีเมล์ pyhosplan@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม “แผนความต้องการครุภัณฑ์ รพ.พะเยา ปี 2563-2565”